Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2024/2025  

8. apríla 2024

Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2024/2025

 

 • Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie do Materskej školy, Važecká 18 v Prešove bude prebiehať v dňoch
      od 02.05.2024 do 17.05.2024
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

 

Ďalšie informácie k zápisu

 

 • Zákonný zástupca môže podať Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (tlačivo v záložke Dokumenty) čitateľne vypísanú, podpísanú a potvrdenú detským lekárom s údajom o očkovaní dieťaťa
  • osobne,
  • poštou alebo kuriérom na adresu MŠ,
  • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
  • elektronickým podaním s doručením do elektronickej schránky MŠ alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  • alebo prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je potrebné vyplniť, vytlačiť, potvrdiť lekárom, podpísať oboma zákonnými zástupcami a doručiť škole vyššie uvedeným spôsobom,
  • bez osobnej prítomnosti dieťaťa.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole musí byť podľa §144 a) školského zákona podpísaná oboma rodičmi.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak

a) jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,

b) jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, alebo

c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

V týchto prípadoch jeden rodič/zákonný zástupca predloží so žiadosťou o prijatie aj tlačivo Vyhlásenie jedného zákonného zástupcu (v záložke Dokumenty)

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi.

 • Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2024.
 • Dieťa, ktoré v súčasnosti už navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2024 dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy od 1. septembra 2024 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:
 1. písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 2. písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast (tlačivo v záložke Dokumenty Súhlas pediatra)
 3. a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.(tlačivo v záložke Dokumenty Informovaný súhlas ZZ s pokračovaním PPV)

Kritériá na prednostné prijatie dieťaťa do Materskej školy, Važecká 18, Prešov

na šk.rok 2024/2025

1. Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. deti, ktoré do 31.8.2024 dovŕšia 5 rokov veku, prioritne zo spádovej oblasti Materskej školy, Važecká 18, Prešov, a s trvalým pobytom v meste Prešov, a to na uliciach :
Chalúpkova, Janáčkova, Jelšová, Jesenná, Jiráskova, Kamencová, Košická, Lomnická, Pekná, Petrovianska, Pionierska, Pri Delni, Royova, Soľanková, Soľná, Suchoňova, Švábska, Urxova, Važecká.

2. Deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (deti s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky – na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia).

3. Deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

4. Deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta 2024, prioritne zo spádovej oblasti materskej školy a s trvalým pobytom v meste Prešov.

 

Ostatné podmienky prijatia

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Važecká 18, Prešov, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prijaté deti:

1. súrodencov, ktoré navštevujú alebo navštevovali materskú školu,

2. zamestnancov školstva,

3. ktoré dovŕšili 3 roky k 1.septembru 2024, prioritne zo spádovej oblasti materskej školy a s trvalým pobytom v meste Prešov,

4. ostatné, v závislosti od voľnej kapacity,

5. ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie po termíne zápisu a materská škola má ešte voľnú kapacitu miest.

Bc.Slavka Lukáčová, riaditeľka MŠ

Oznam o zmene poplatkov od 1.4. 2023