Oznam o zmene poplatkov od 1.4. 2023

12. marca 2023

Vážení rodičia!

 

Oznamujeme Vám, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.2/2023 bude od 1. apríla 2023 výška mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej školy upravená na 29 € ( 28% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa) pre každé dieťa od 2 do 5 rokov veku a zároveň sa ruší odpustenie poplatku pri absencii dieťaťa v MŠ.

Príspevok sa neuhrádza iba za dieťa:

  1. ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v základnej škole (predškolák),
  2. ktoré je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi , ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada.

Platbu uhrádzajte vždy od 1. do 10. dňa v danom mesiaci bankovým prevodom na účet v ČSOB:

IBAN:  SK32 7500 0000 0040 0842 1262

 

V zmysle toho istého VZN sa upravuje aj výška stravného, ktorá od 1.4.2023 bude stanovená na 2,50-€ za jeden deň (desiata, obed, olovrant). Platbu uhrádzajte do 25.dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Preplatky za stravné sa budú vracať do 31.7.2023.

IBAN:  SK10 7500 0000 0040 0842 1270

 

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo triedy (01, 02 – 11, 12), ktorú dieťa navštevuje.

Do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko dieťaťa.

Ďakujeme, že si upravíte svoje trvalé príkazy.

 

Vedenie MŠ

Deň materských škôl 2022Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2024/2025