Jedáleň

 • Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je možné do 14,00 hod. deň vopred na mobilné tel. číslo 0911 697 296 sms správou, alebo na pevnú linku 0517704754.

  Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 • Jedálny lístok

  Denný poplatok za objednané jedlo vo výške príslušného finančného pásma:

  • Desiata
   0.38 €
  • Obed
   0.90 €
  • Olovrant
   0.26 €
  • Réžia
   0.30 €
  • Spolu
   1,84 €
 • Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 25.dňa mesiac vopred na účet SK10 7500 0000 0040 0842 1270:

  • trvalým príkazom so zálohovou platbou vo výške 37,- € mesačne, predškoláci s dotáciou 11,- € mesačne
  • alebo vkladom na účet,
  • alebo poštovou poukážkou (len v prípade, ak zákonný zástupca nemá inú možnosť).

  Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo triedy (1 – 12) a v správe pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa.

   

  Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ Mesto Prešov všeobecne záväzným nariadením.