Jedáleň

 • Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je možné do 14,00 hod. deň vopred na mobilné tel. číslo 0911 697 296 sms správou, alebo na pevnú linku 0517704754.

  Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 • Jedálny lístok

  Denný poplatok za objednané jedlo vo výške príslušného finančného pásma:

  • Desiata
   0.50 €
  • Obed
   1.20 €
  • Olovrant
   0.40 €
  • Réžia
   8,00 €/mesačne
  • Spolu
   2.50 €
  • Stravník s dotáciou
   spolu
   1.10
  • Paušálna suma za bežné stravovanie dieťaťa
   50.00
  • Paušálna suma za stravovanie dieťaťa s dotáciou
   22.00
 • Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 25.dňa mesiac vopred na účet SK10 7500 0000 0040 0842 1270:

  • trvalým príkazom so zálohovou platbou vo výške 50,- € mesačne, predškoláci s dotáciou 23,- € mesačne
  • alebo vkladom na účet,
  • alebo poštovou poukážkou (len v prípade, ak zákonný zástupca nemá inú možnosť).

  Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo triedy (1 – 12) a v správe pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa.

   

  Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ Mesto Prešov všeobecne záväzným nariadením.

  Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu SR vydalo finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platné od 1.1.2023. Zariadenia školského stravovania v meste Prešov ostávajú v treťom finančnom pásme (avšak mení sa výška z pôvodných 1,54-€ na 2,10-€),ktoré podľa Finančných pásiem zverejnených ministerstvom školstva platných od 01.01.2023 predstavuje pre kategóriu dieťa MŠ stravníkov od 01.01.2023 nasledovnú sumu vrátane réžie:

   

  Kategória stravníkov

  Finančný limit 3.FP (nákup potravín)

  Čiastočné režijné náklady

  Stravný lístok celkom

  Dotácia na stravu

  Mesačná platba

  Zálohová platba

   

  Dieťa MŠ s dotáciou

  2,10

  8,00 / mesačne

  2,50

  1,40

  23,- €

  30 €

   

  Kategória stravníkov

  Finančný limit 3.FP (nákup potravín)

  Čiastočné režijné náklady

  Stravný lístok celkom

  Dotácia na stravu

  Mesačná platba

  Zálohová platba

   

  Dieťa MŠ bez dotácie

  2,10

   

  8,00 / mesačne

  2,50

  0

  50,- €

   

  *K výške príspevkom pripravuje mesto Prešov všeobecne záväzné nariadenie.