O nás

 • Materská škola bola zriadená 13.9.1991. Nachádza sa v prostredí sídliska Šváby. Od 1.1.2009
  sme štátnou školou s právnou subjektivitou. V súčasnosti sa v našej materskej škole realizuje
  výchovno-vzdelávací proces v 12 triedach pre deti od 2-5 rokov, pre deti plniace povinné
  predprimárne vzdelávanie a pre deti, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania v
  materskej škole. Prostredie sídliska je zastavané bytovkami a rodinnými domami, poskytuje
  priestor pre spoluprácu so ZŠ, miestnou knižnicou, Domovom sociálnych služieb, v blízkosti
  sídliska sa nachádza prírodné kúpalisko Delňa.
  Naša materská škola dlhodobo spolupracuje s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity
  a Strednou odbornou školou pedagogickou v Prešove. Získala certifikát cvičnej školy.
  Učitelia a deti našej Materskej školy sú zapojení do programu a komunity eTwinning škôl.
  Majú možnosť stretávať sa na školských projektoch cez online fóra v bezpečnom virtuálnom
  priestore. Program sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a
  komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.
  Prostredie materskej školy poskytuje deťom možnosti otužovania saunovaním a hrami vo
  vode na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu a potvrdenia o zdravotnom stave
  dieťaťa. Prostredníctvom celoslovenského edukačno- zážitkového programu- Zeleninkové
  šialenstvo- celoročne aktívne podporujeme zdravé stravovacie návyky so zameraním na
  prevenciu detskej obezity. Tento program vedú certifikované lektorky-pani učiteľky našej
  materskej školy. Deti si týmito aktivitami rozvíjajú svoje postoje k zdravému životnému štýlu,
  hygienickým návykom, osvojujú si význam slova zdravie a učia sa starostlivosti o vlastné
  telo, čím ich vedieme k sebaúcte a k zdravému životnému štýlu. Realizujeme projekt
  dopravnej výchovy „Dopraváčik“, zameraný na osvojenie si pravidiel správania sa dieťaťa v
  cestnej premávke. Ďalší projekt je zameraný na konštruktívnu hru s legom, kde si deti
  rozvíjajú svoje myslenie, fantáziu, tvorivosť a zručnosti. Pozornosť venujeme aj rozvíjaniu
  záujmov detí v krúžkovej činnosti, čo podporuje rozvoj osobnosti detí. Naše pani učiteľky
  vedú krúžky: Dúhenka- ľudový krúžok, Muzicada- hudobno-dramaticky krúžok, Mini disco-
  moderný tanec, Malý Picasso- výtvarný krúžok, krúžok anglického jazyka.
  Zloženie tried je homogénne a heterogénne, podľa aktuálneho zápisu detí do materskej školy.
  Učiteľky vytvárajú podmienky pre rozvíjanie osobnosti dieťaťa v  hrách a hrových
  vzdelávacích aktivitách podľa rozvojovej úrovne detí. Osobitnú pozornosť venujeme
  adaptačnému programu novoprijatých detí pri zoznamovaní sa s prostredím materskej školy.

   

  • Realizujeme otvorené dni pre deti a rodičov a vytvárame podmienky pre plynulú adaptáciu.
   Triedy sú usporiadané ako herne vytvárajúce podmienky pre hru a aktivity deti s rozmanitým
   tematickým zameraním v jednotlivých kútikoch. Príprava podnetného prostredia svojou
   variabilitou, estetickými a bezpečnostnými podmienkami je základom pre príležitosť k hre
   a zážitkovému učeniu detí. Prostredie materskej školy má dieťa nabádať v jeho túžbe po
   poznaní. Znamená to dôslednú prípravu učebného prostredia a výchovno-vzdelávacieho
   procesu zo strany učiteľa smerom k cieľom výchovy a vzdelávania:
  •  pripraviť estetické a stimulujúce prostredie – bohaté na tlač, didaktické a digitálne
   pomôcky, hračky, pomôcky pre výtvarnú činnosť a umelecké aktivity detí, literatúru
   pre deti a učiteľov,
  •  vytvárať pozitívnu učebnú klímu,
  • učiť prostredníctvom zážitkov a skúseností,
  • uprednostniť aktivizujúce organizačné formy vzdelávania – hlavne skupinové
   a individuálne učenie,
  • klásť dôraz na rozvoj elementárnych kľúčových kompetencií dieťaťa,
  • uspokojovať individuálne potreby každého dieťaťa – umožniť mu sebarealizáciu
   podľa jeho záujmu, byť šťastný, cítiť emócie , napĺňať potrebu slobody samostatným
   rozhodovaním,
  • uplatňovať partnerský vzťah učiteľ – dieťa,
  • venovať pozornosť individuálnemu rozvoju detí, ktoré pokračujú v plnení povinného
   predprimárneho vzdelávania ,
  • spolupracovať s rodinou a verejnými inštitúciami,
  • prezentovať výchovno-vzdelávací proces na verejnosti.

  Zámerom našej materskej školy je vytvoriť príležitosť na rozvíjanie kompetencií detí
  v súlade s ich rozvojovými možnosťami, vytvoriť podmienky pre zmysluplnú hru a učenie sa
  hrou pri objavovaní a spoznávaní okolitého sveta a prírody.

  Píšu o nás :