O nás

 • Materská škola bola zriadená 13.9.1991. Materská škola Važecká 18, Prešov je od 1.1.2009 štátnou školou s právnou subjektivitou pre deti od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. V súčasnosti naša materská škola poskytuje výchovno- vzdelávací proces v desiatich triedach. Prostredie sídliska je zastavané bytovkami a rodinnými domami, novým detským ihriskom s preliezkami, poskytuje priestor pre spoluprácu so ZŠ, miestnou knižnicou, autoškolou, a v blízkosti sídliska sa nachádza prírodné kúpalisko Delňa. Okolie materskej školy má však aj historické budovy, ktoré sa viažu na históriu sídliska Šváby.

  Naša materská škola dlhodobo spolupracuje s Prešovskou univerzitou a získala certifikát cvičnej školy. Zapája sa do rôznych projektov. Sme aktívni v celoslovenskom projekte Centier excelentnosti, kde prezentujeme výchovno-vzdelávací proces s deťmi prostredníctvom skupinových aktivít a vzdelávame účastníkov školení k uplatňovaniu digitálnych technológii v edukačnom procese. V projekte „Poď sa so mnou hrať“ deti rozvíjajú svoje myslenie, fantáziu, tvorivosť a zručnosti pri realizovaní aktivít so stavebnicami Lego a v projekte dopravnej výchovy sa zameriavame na osvojenie si pravidiel správania dieťaťa v cestnej premávke. Učiteľky spolu s deťmi sa aj v priebehu roka zapájajú do vlastných projektov smerovaných k predčitateľskej gramotnosti, regionálneho povedomia, výtvarných činností, športových aktivít a podobne.

  V budove materskej školy poskytujeme deťom možnosti otužovania saunovaním a hrami vo vode na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Deti si týmito aktivitami rozvíjajú svoje postoje k zdravému životnému štýlu.

  Pozornosť venujeme aj rozvíjaniu záujmov detí v krúžkovej činnosti, čo podporuje rozvoj osobnosti detí. Ponúkame tanečný ľudový, tanečný moderný, dramatický, výtvarný krúžok a krúžok anglického jazyka a flauty.

  „Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.“

  V triedach je k dispozícii didaktická, digitálna a audiovizuálna technika. Štyri triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou s počítačmi a napojením na internet. K dispozícii učiteľom aj deťom je aj interaktívna tabuľa v zborovni školy. Sklad učebných pomôcok sa dopĺňa podľa požiadaviek a finančných možností novými učebnými pomôckami, obrázkovým materiálom a digitálnymi technológiami. Učiteľky majú k dispozícii okrem interaktívnych tabúľ digitálnu techniku – počítače, notebooky, tlačiarne, programovateľné hračky, vizualizér, detskú kameru, detské digitálne mikroskopy, hovoriace štipce, nahrávacie kartičky, nahrávaciu interaktívnu stenu, rádiomagnetofón, mp3 prehrávače, digitálne mikrofóny, programovateľné hračky BEE BOT.

  Triedy sú usporiadané ako herne vytvárajúce podmienky pre hru a aktivity detí a podporu jeho všestranného rozvoja. Centrá týchto aktivít sú variabilné, podnetné a estetické, rešpektujúce bezpečnosť a hygienu, dostupnosť pomôcok, materiálov a hračiek. Sú podľa možností pravidelne dopĺňané hračkami, učebnými pomôckami, edukačnými hrami, literatúrou pre deti a učiteľov.

  Oplotený areál školy obklopujú trávnaté a spevnené plochy s ihriskom, pieskoviskami a zostavami drevených preliezok. Napriek tomu nás trápi chátrajúci stav budovy, ktorá si vyžaduje rekonštrukciu. V poslednom období sa nám podarilo zrealizovať výmenu okien a dúfame, že čoskoro obnovíme aj fasádu budovy. Rekonštrukciu exteriéru a interiéru riešime v spolupráci so zriaďovateľom školy, mestom Prešov, podľa finančných možností.