Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky)

28. apríla 2021

Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v
materskej škole aj po dovŕšení veku – 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto
oznamu.

Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena
upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania v MŠ.

1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania v MŠ?

 Zákonný zástupca písomne požiada riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje
dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného
zariadenia výchovného poradenstva.

2. Kedy je potrebné uvažovať  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania v MŠ ?

 Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť.
 Alebo ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

3. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

 Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení
podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu,
že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania v MŠ.
 V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom,
že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho
vzdelávania.

4. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania v MŠ?

Potrebná bude písomná žiadosť – originál s podpismi

1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
2. písomný súhlas pediatra
3. informovaný súhlas zákonného zástupcu (vzor informovaného súhlasu v prílohe)

5. Kto zabezpečuje školského psychológa?

 Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.

Uvádzame kontakty na odborných zamestnancov CPPPaP, ktorí majú na starosti naše
pracoviska MŠ:
Adresa:
Levočská 7, Prešov 080 01
Telefónne číslo:
+421 51 77 155 26, +421 51 77 546 21, +421 915 899 455, +421 915 899 454
Email: centrumpo@cpppap-presov.sk,
web stránka: https://cpppap-presov.webnode.sk/

6. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania v MŠ?

 Rozhodnutie vydáva riaditeľ materskej školy.

7. Termíny

Podať podnet zo strany zákonného zástupcu – po zápise v ZŠ
Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 14.mája 2021
Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania dieťaťa v MŠ – 30.júna 2021.

Bc.Slavka Lukáčová, riaditeľka školy

Informovaný súhlas k žiadosti o pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania

Žiadoť o pokračovanie povinného púredprimárneho vzdelávania

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov„BUBNOVAČKA“