"BUBNOVAČKA"

23. novembra 2021

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym
zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20.
november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet
pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na
Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy

BYMALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a
vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa
organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má
symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému
včasnej prevencie.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko,
ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Postupne sa pridávali
ďalšie organizácie ako Návrat, Náruč, Materské centrá, … Už niekoľko ostatných ročníkov
prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie
problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR, ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu
pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím
a tento rok Bubnovačka prekročí hranice vďaka pražskému Centru Locika, z.ú., od roku 2015
pomáhajúcemu deťom, ktoré zažívajú násilie v rodine.

 

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky)Deň materských škôl 2022