Usmernenie k poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov za mesiac marec 2021

24. marca 2021

Na základe usmernenia zriaďovateľa, mesta Prešov, bude výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za
dieťa v materskej škole za mesiac marec 2021 vyrátaná sumou pomernej časti príspevku na jeden deň x

počet dní, v ktorých dieťa materskú školu navštevovalo .

Pri výške príspevku: 20-€ je suma na jeden deň 0,90-€
40-€ je suma na jeden deň 1,70-€
60-€ je suma na jeden deň 2,60-€.

Preplatky za mesiace, v ktorých zákonný zástupca uhradil plnú výšku príspevku a dieťa MŠ
nenavštevovalo, alebo navštevovalo len niekoľko dní, budú zákonným zástupcom vrátené na nimi
uvedené účty do 31.7.2021.

Bc.Slavka Lukáčová, riad.MŠ

Povinnosť nosiť respirátor od 15.3.2021Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022