Usmernenie k poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov za mesiac apríl 2021

12. apríla 2021

Na základe usmernenia zriaďovateľa, mesta Prešov, bude výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za dieťa v materskej škole za mesiac apríl 2021 vyrátaná sumou pomernej časti príspevku na jeden deň x počet dní, v ktorých dieťa materskú školu navštevovalo .

Pri výške príspevku: 20-€ je suma na jeden deň 1-€
40-€ je suma na jeden deň 2-€
60-€ je suma na jeden deň 3-€.

Preplatky za mesiace, v ktorých zákonný zástupca uhradil plnú výšku príspevku a dieťa MŠ
nenavštevovalo, alebo navštevovalo len niekoľko dní, budú zákonným zástupcom vrátené na nimi
uvedené účty do 31.7.2021.

Bc.Slavka Lukáčová, riad.MŠ

Prerušenie prevádzky 6. a 10. triedyPrerušenie prevádzky v 1. a 7.triede!