Usmernenie k dotáciám

16. augusta 2021

Vážení rodičia!

Na základe najnovších informácií z ÚPSVaR Vám oznamujeme, že
dotácia na stravu bude od septembra 2021 poskytovaná všetkým
deťom, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

a nedosiahli ešte vek 6 rokov.

Nárok na dotácie na stravu majú do mesiaca, v ktorom dovŕšia 6
rokov veku. Ak si od nasledujúceho mesiaca rodič uplatní zvýšený
daňový bonus, nárok na dotáciu na stravu dieťa už nebude mať.

Bc.Slavka Lukáčová, riad.školy

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022Zoznamy detí