Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa  2.3.2021

4. marca 2021

Vážení rodičia!

Na základe pokynu zriaďovateľa č. OŠKaCR/847/2021
zo dňa 4.3.2021 a Rozhodnutia ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Číslo: 2021/10079:2-A1810 zo dňa  2.3.2021

zabezpečí riaditeľka materskej školy prevádzku školy a školskej jedálne prednostne pre deti zamestnancov s
nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Keďže naša materská škola disponuje personálnymi,
materiálnymi, priestorovými možnosťami a potrebnou kapacitou, prevádzka bude zabezpečená aj pre ostatné deti, pri dodržiavaní nasledujúcich zásad:

 deti sa v triedach v priebehu týždňa nebudú premiešavať,

 pri nástupe detí do MŠ 8.3.2021 budeme akceptovať čestné prehlásenie jedného z rodičov/zákonného zástupcu dieťaťa
zverejnené na stránke www.minedu.sk – Návrat do škôl (aktualizovaný k 8.3.2021) – príloha 11 c.

 

 Naďalej sa riadiť podľa materiálu MSVVaŠ SR
„Návrat do škôl“ (aktualizovaný k 8.3.2021), Covid
automatom, vyhláškou ÚVZSR, nariadeniami
RÚVZ Prešov a ďalšou aktuálnou legislatívou.

Bc.Lukáčová Slavka, riaditeľka MŠ

18927 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu11c

Nové rozhodnutie ministra školstvaPovinnosť nosiť respirátor od 15.3.2021