Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022

9. mája 2021

Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie do Materskej školy Važecká 18 v Prešove bude prebiehať v dňoch

od 03.05.2021 do 17.05.2021 do 16.00 hod.

 • V zmysle novej legislatívy od 01.09.2021 bude v platnosti inštitút povinného predprimárneho vzdelávania pre dieťa, ktoré
  dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 a inštitút spádových materských škôl., z čoho vyplýva, že pri prijímaní detí na
  povinné predprimárne vzdelávanie budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v meste Prešovi, pre ktoré je daná
  materská škola spádová a v ktorej majú povinné predprimárne vzdelávanie garantované. Zároveň však platí, že zákonný
  zástupca môže dieťaťu vybrať aj inú materskú školu ako je spádová. Dieťa, ktoré v súčasnosti už navštevuje materskú školu
  a do 31. 08. 2021 dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy od 1. septembra
  2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Ďalšie deti, riaditeľ prijme na základe voľnej kapacity a kritérií odsúhlasených zriaďovateľom.
 • Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

– osobne,
– poštou na adresu MŠ, pričom dôležitý je dátum doručenia,
– odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
– elektronickým podaním s doručením do elektronickej schránky MŠ alebo prostredníctvom elektronického dokumentu,
ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
– bez osobnej prítomnosti dieťaťa
– čitateľne vypísanú, podpísanú a potvrdenú detským lekárom s údajom o očkovaní dieťaťa.

 

 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží k žiadosti vyjadrenie
  príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 • Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

 

Podmienky prijatia dieťaťa Važecká

Zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.Ponuka športových aktivít