OZNAM pre zákonných zástupcov o pokynoch zriaďovateľa k prevádzke materských škôl od 15.6.2020 do 30.6.2020

11. júna 2020

Mesto Prešov vydáva pokyny v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 2020 a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020, č.OLP/4204/2020 z 22.5.2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6.2020

s účinnosťou od 15. júna 2020.

 1. Prevádzka škôl sa bude realizovať za dodržiavania určených (nezmenených) hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.
 2. Pre materské školy je prevádzková doba od 06:30 do 16:30 hod. maximálne desať hodín denne.
 3. Organizácia a prevádzka škôl bude prispôsobená priestorovým, personálnym a materiálno – technickým možnostiam danej školy tak, aby boli dodržané odporúčané pokyny z MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR.
 4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov neodporúča miešať deti medzi skupinami (napr. zberné triedy a prevádzkovať prechodové triedy).
 5. Pri prevádzke je potrebné zabezpečiť:
 • dôkladné čistenie priestorov a dezinfekciu priestorov škôl, kvôli prevencii nákazy COVID-19,
 • dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky,
 • zverejnenie oznamu na vchodových dverách, za akých podmienok nemôže dieťa nastúpiť do materskej školy/základnej školy („Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl/základných škôl do konca školského roka 2019/2020“, príloha č. 6)
 • zistenie záujmu zákonných zástupcov/rodičov o umiestnenie dieťaťa/žiaka do materskej školy/základnej školy (1. až 5. ročník) od 15.06.2020 do 30.06.2020- termín do 12.06.2020
 1. V zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia maximálny počet detí/žiakov umiestnených v jednotlivých skupinách je zrušený.
 2. Pri umiestňovaní detí je potrebné brať do úvahy kapacitné, priestorové, personálne a stravovacie možnosti konkrétnej školy.
 3. Zriaďovateľ odporúča rozšíriť kapacitu detí k už umiestneným deťom od 01.06.2020 s dôrazom na uprednostnenie detí:
 4. ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku,
 5. rodičov, ktorí musia chodiť do práce (byť prítomný na pracovisku),
 6. samoživiteľov
 7. ostatné
 8. Organizáciu a obsah predprimárneho vzdelávania zabezpečiť v zmysle aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roka 2019/2020.“
 9. Pri prevádzke škôl prioritne dodržiavať:
 • Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roka 2019/2020 vydanú MŠVVaŠ SR aktuálne zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR
 • Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR aktuálne zverejnené na stránke ÚVZ SR

 

 1. Zabezpečiť školské stravovanie v zmysle aktuálnych usmernení MŠVVaŠ, MPSVaR SR a opatrení hlavného hygienika a na základe prejaveného záujmu zákonných zástupcov/rodičov detí/žiakov a podľa personálnych, kapacitných, materiálnych a priestorových podmienok.

 

 1. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 bezodkladne riešiť vzniknutú situáciu:
 2. izoláciou dieťaťa/žiaka,
 3. kontaktovať rodiča/zákonného zástupcu,
 4. kontaktovať RÚVZ,
 5. kontaktovať zriaďovateľa.

 

Tieto pokyny platia do 30.06.2020

Oznámenie ČSOB pre rodičovOznam pre rodičov k prevádzke MŠ od 15.6.2020 do 30.6.2020