Oznam pre rodičov k prevádzke MŠ od 15.6.2020 do 30.6.2020

11. júna 2020

V zmysle všeobecných pokynov a pokynov mesta Prešov materská škola:

 1. navýši počet detí v aktuálnych triedach. Ďalšie-priechodové triedy, v zmysle pokynov Úradu verejného zdravotníctva otvárať nebude.
 2. Zistí záujem rodičov o dochádzku dieťaťa od 15.6. do 30.6.2020 v termíne do 12.6.2020 (osloví rodičov telefonicky, príp.mailom)
 3. Po vyhodnotení záujmu rodičov:

a)rozšíri kapacitu súčasných 6 tried

b)prednostne umiestni deti podľa pokynov mesta

c)spätne informuje iba rodičov, ktorých deti nebudú môcť byť umiestnené v MŠ od 15.6. do 30.6.2020.

 1. Naďalej bude vykonávať ranný filter pri vstupe do budovy v zmysle pokynov ministra školstva zverejnených v „Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“ :

CIT:

„Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 1. Riaditeľ školy zabezpečí:

CIT.:

 „ vykonávanie zdravotného filtra, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.“

(https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-zakladne-skoly-centra-volneho-casu-a-zakladne-umelecke-skoly-9-6-2020/ ,

 1. Materská škola nebude vyžadovať, aby sprievodnou osobou dieťaťa bola iba osoba žijúca v spoločnej domácnosti. Môže to byť ktorákoľvek osoba splnomocnená zákonným zástupcom, prípadne súrodenec starší ako 10 rokov.
 1. Upraví prevádzku od 6.30 do 16.30 hod., pričom zákonný zástupca môže priviesť dieťa do MŠ v čase od 6.30 do 8.00 hod. Prevzatie dieťaťa bude možné od 15.00 do 16.30 hod.

 

Zákonný zástupca bude povinný:

 1. Oboznámiť sa, rešpektovať a riadiť sa:

a)pokynmi ministra školstva

b)Úradu verejného zdravotníctva,

c)pokynmi mesta Prešov

d)pokynmi školy.

 1. Dodržiavať Opatrenie ÚVZ o nosení rúšok:

CIT: „Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

– pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

– deti v interiéri materskej školy a jaslí,…“

 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_ruska_09062020.pdf

 1. Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 2. Uhrádzať príspevky na čiastočnú úhradu v zmysle VZN č.4/2019.

Pri nedodržiavaní týchto pokynov má riaditeľ školy právo neumožniť dochádzku dieťaťa do MŠ..

V Prešove, 11.6.2020

Bc.Slavka Lukáčová, riad.MŠ

OZNAM pre zákonných zástupcov o pokynoch zriaďovateľa k prevádzke materských škôl od 15.6.2020 do 30.6.2020Usmernenie k vyberaniu a vysporiadaniu príspevkov na čiastočnú úhradu v čase mimoriadnej situácie COVID 19