Oznam o prevádzke MŠ od 18.1.2021

15. januára 2021

Vážení rodičia!

Zasielame Vám dôležité informácie k prevádzke MŠ Važecká 18.

 

1.Oznam o prevádzke MŠ od 18.1.2021

Od 18.01.2021 bude MŠ otvorená aj pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú
z domu (Home office -napr. učitelia, IT, ekonómovia a pod.),), o čom doložia doklad
od zamestnávateľa obaja zákonní zástupcovia prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ.
Týka sa to aj zákonných zástupcov, z ktorých jeden vykonáva prácu na pracovisku
a druhý pracuje z domu (home ofiice), o čom znova doložia doklad od
zamestnávateľa obaja zákonní zástupcovia.
Pre tieto deti bude pripravená 5. a 9.trieda na prvom poschodí pavilónu „B“.

 

2. Usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov
za mesiac december 2020 a január 2021

1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťa v materskej škole za
mesiac december 2020 v zmysle VZN č. 4/2019, článok 2, ods. 1 uhrádza
zákonný zástupca v plnej výške.

2. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťa v materskej škole za
mesiac január 2021 (19 pracovných dní) v zmysle VZN č. 4/2019, článok 2,
ods. 4, písm. b) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku:
 príspevok 20 eur: suma za jeden deň = 1,05 eur
 príspevok 40 eur: suma za jeden deň = 2,10 eur
 príspevok 60 eur: suma za jeden deň = 3,15 eur

Konečná výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťa v materskej
škole bude vyrátaná sumou za jeden deň x počet dní koľko dieťa v mesiaci január
materskú školu navštevovalo.

Tieto oznamy sú spracované na základe pokynov a usmernení zriaďovateľa
zo dňa 14.1.2021.

Bc.Slavka Lukáčová,riad.MŠ

POKYNY k otvoreniu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od 11.01.2021Usmernenie k prevádzke MŠ od 18.01.2021