Oznam o dochádzke deti do MŠ od 11.1.2021

5. januára 2021

Vážení rodičia!

Na základe pokynov zriaďovateľa, záverov stretnutia
primátorov členských miest ÚMS dňa 4.1.2021 a
odporúčania MŠVVaŠ SR, prevádzka materských škôl
od 11.01.2021 bude realizovaná len pre deti zákonných
zástupcov kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných
zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu
vykonávať prácu z domu (home office) a musia
dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste
výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa.

Preto aktuálne zisťujeme záujem zákonných zástupcov,
ktorí spĺňajú dané kritériá, o dochádzku ich dieťaťa do
MŠ v čase od 11.1.2021. Záujem hláste triednym
učiteľkám prostredníctvom triednych mailov (nie mailu školy)

do 7.1.2021 do 10.00 hod.

Informácie o prevádzke materskej školy pre deti
zákonných zástupcov, ktorí spĺňajú dané podmienky budú priebežne aktualizované.

 

Pomôžme všetkým, ktorí to potrebujú!
Riaditeľstvo MŠ Važecká 18 v Prešove

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektuPOKYNY k otvoreniu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od 11.01.2021