Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Važecká v júni 2020

27. mája 2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Važecká

v júni 2020

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením, ktorým sa  s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie a na základe pokynov zriaďovateľa-mesta Prešov

OTVÁRAME 1. júna 2020

 materskú školu

s podmienkami určenými ministrom školstva, hlavným hygienikom a zriaďovateľom.

 A) Prevádzka a vnútorný režim materskej školy do konca školského roku 2019/2020

    

I. Osobitné podmienky a režim pre materskú školu

 1. Zriaďovateľ spolu s riaditeľom MŠ vykoná výber detí do MŠ zohľadňujúc: záujem zákonných zástupcov a počet prihlásených detí, miestne podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti školy.
 2. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom MŠ umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia zverejnených kritérií.
 3. Zákonní zástupcovia detí, ktoré nebudú môcť byť umiestnené do materskej školy budú o tejto skutočnosti upovedomení do 28. mája 2020.
 4. Materská škola bude v prevádzke denne od 7.00 hod. do 16.00 hod.
 5. Deti budú rozdelené do skupín v počte najviac po 15 detí.
 6. V triedach môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede. Ak by ale došlo k poklesu detí počas daného týždňa v jednej triede, tak v nasledujúcom týždni sa dve skupiny môžu spojiť.

   

II. Povinnosti zákonných zástupcov 

 1. Zákonní zástupcovia sú povinní oboznámiť sa s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020 v zmysle nasledovných pokynov a pokynov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 2. Zákonní zástupcovia budú dodržiavať a akceptovať pokyny vydané zriaďovateľom a riaditeľom MŠ.
 3. Zákonní zástupcovia zabezpečia, aby ich deti do materskej školy, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10rokov.
 4. Ranný príchod do MŠ je od 7..00 do 8.00 hod. Po tomto čase sa areál MŠ uzatvára.
 5. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý zabezpečuje materská škola (ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom + rannú dezinfekciu rúk detí v každej triede, atď) Pri zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37°C sa dieťa do MŠ neprevezme.
 6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (Príloha č.1) Dané vyhlásenie má pripravené už pri vstupe do budovy. Je dostupné na našom webovom sídle v časti „Dokumenty“ – „Vyhlásenie na jún 2020“.
 7. Zákonný zástupca denne podpisuje „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu“. (Príloha č.2) Dané prehlásenie, ktoré je dostupné aj na našom webovom sídle, má pripravené už pri vstupe do budovy a založí ho spoločne s vyhlásením do pripraveného obalu na skrinke v šatni.
 8. Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.
 9. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory šatne do hygienickej zóny.
 10. Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo kumulovaniu osôb v šatni, v ktorej môžu byť najviac dve sprevádzajúce osoby.
 11. Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú bezkontaktný dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do budovy.
 12. Zákonný zástupca tiež musí rešpektovať pravidlá ZÁKAZU nosenia hračiek alebo iného materiálu z domu do materskej školy.
 13. Dieťa pri príchode do materskej školy bude mať nasadené rúško + zo sebou jedno náhradné rúško v hygienickom obale, ktoré odloží v šatni do skrinky.
 14. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 16.00 hod.
 15. Telefonickým vrátnikom (zvončekom pred vstupom do budovy) zazvoní do príslušnej triedy a oznámi učiteľke, že si prišiel vyzdvihnúť dieťa.
 16. Pri vstupe do budovy si opäť dezinfikuje ruky, vstúpi do šatne a pred hygienickou zónou si dieťa vyzdvihne.
 17. Po 16.00 hod sa areál MŠ uzatvára.

III. Výchovno-vzdelávacia činnosť

 1. Materská škola sa v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.
 2. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
 3. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 4. Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

 

 IV. Odpočinok

 1. V spálni je zabezpečená dostatočná vzdialenosť medzi lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.
 2. Na odpočinok detí sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory triedy.
 3. Výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom. Posteľné prádlo sa perie v práčovni školy a následne suší v sušičke bielizne. Žehlenie zabezpečuje prevádzková zamestnankyňa školy.

     V. Školské stravovanie a pitný režim

 1. Školské stravovanie sa bude realizovať v bežnej podobe tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.
 2. Diétne stravovanie sa zabezpečovať v júni nebude a nebude možné ani doniesť si akúkoľvek stravu z domu.
 3. Jedlo do obedárov je vydávať zakázané.
 4. Pitný režim zabezpečuje materská škola v sklenených pohároch. Plastové poháriky sa používať nemôžu.
 5. Stravovanie sa realizuje formou vydávaní varenej stravy s výdajom cez výdajné kuchynky pre deti MŠ v jednotlivých skupinách a pri dodržaní prísnych hygienických opatrení, pričom skupiny sa nesmú premiešavať.
 6. Stravu musí vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
 7. Deti si sami jedlo a nápoje neodoberajú a neberú si ani príbory.
 8. Stravovanie prebieha za súčinnosti pedagogického personálu pri podávaní príborov, čerpaní polievok z mís a dolievania nápoja.
 9. Zamestnanci školskej jedálne výrobné a výdajné priestory počas pracovnej doby neopúšťajú, iba v mimoriadnych prípadoch, aby sa minimalizovalo epidemiologické riziko pri výrobe a výdaji jedál a nápojov.

 

VI. Poplatky

 1. V mesiaci jún sa poplatky za stravu (1,74-€/deň, 0,54-€/deň) a príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov („školné“) nemenia. (20€, 40€, 60€ podľa veku a miesta pobytu detí). Uhrádzajú sa v nezmenených termínoch.
 2. Zákonný zástupca je povinný uhradiť plnú výšku školného, aj keď jeho dieťa bude navštevovať MŠ iba 1 deň.
 3. Stravné sa uhrádza podľa počtu odstravovaných dní dieťaťa v MŠ.

 

                                                                                       B) Podmienky na zaistenie zdravia a bezpečnosti

 

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 2. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení, a zriaďovateľa.
 3. Deti si budú počas dňa pravidelne pod dohľadom umývať ruky.
 4. Je zakázané používať textilné uteráky. Na usušenie rúk budú deti používať papierové utierky, ktoré sa po použití zahodia do odpadu.
 5. Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku.
 6. V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 7. Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 8. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 9. Toalety sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú uskladnené a nepoužívajú sa.
 10. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 11. Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

 

 Podrobné pokyny a podmienky pre materské školy stanovené ministerstvom ako aj potrebné tlačivá  (vyhlásenie a prehlásenie)  sú k dispozícii na webovej stránke www.msvazecka.sk. v sekcii dokumenty alebo v odkazoch nižšie.

Čestné prehlásenie na jún 2020

Vyhlásenie na jún 2020

Organizácia a podmienky ministerstva školstva

    V Prešove, 27.5.2020

         Bc.Lukáčová Slavka, riaditeľka MŠ Važecká 18

Kritériá umiestnenia dieťaťa v júni 2020Pokyny k dodržaniu hygienicko – epidemiologických opatrení pre zákonných zástupcov a deti umiestnené v MŠ od 1.06.2020