Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Važecká platné od 1.9.2020

27. augusta 2020

Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako“

UVZ SR“) a pokyny ministerstva školstva, predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií.

Obsahuje organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými

nariadeniami, podmienkami určenými ministrom školstva, hlavným hygienikom a zriaďovateľom.

A) Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

I. Osobitné podmienky a režim pre materskú školu

 1. V období od 02.09. – 14.09.2020 riadiť sa Špeciálnym usmernením počas obdobia pri otvorení školského roka 2020/2021, ktoré je súčasťou pokynov „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021“.
 2. Dochádzka do materskej školy bude umožnená, len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 3. Materská škola bude v prevádzke denne od 6.30 hod. do 16.30 hod. z dôvodu zákazu schádzacích a rozchádzacích tried. Po zrušení opatrení, bude prevádzka upravená do 17.00 hod.
 4. Škola si pre účely izolácie dieťaťa, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19,

prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor, ideálne s rozlohou 15m2 a priamym vetraním. Miestnosť môže štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnené dieťa s príznakmi ochorenia COVID 19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti dieťaťom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a vyvetraná).

II. Povinnosti zákonných zástupcov

 

 1. Zákonní zástupcovia sú povinní oboznámiť sa s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania MŠ v zmysle nasledovných pokynov a pokynov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 2. Zákonní zástupcovia budú dodržiavať a akceptovať pokyny vydané zriaďovateľom a riaditeľom MŠ.
 3. Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 1. Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 1. Odovzdávjú dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 2. Predkladajú pri prvom nástupe dieťa do materskej školy Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni, predkladajú písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 3. Rešpektujú zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 4. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujú príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 5. Ranný príchod do MŠ je od 6.30 do 8.00 hod. Po tomto čase sa areál MŠ uzatvára.
 6. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý zabezpečuje materská škola (ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom + rannú dezinfekciu rúk detí v každej triede, atď.) Pri zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37°C sa dieťa do MŠ neprevezme.
 7. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory šatne do hygienickej zóny.
 8. Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo kumulovaniu osôb v šatni, v ktorej môžu byť najviac dve sprevádzajúce osoby.
 9. Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do budovy.
 10. Dieťa pri príchode do materskej školy bude mať nasadené rúško + zo sebou jedno náhradné rúško v hygienickom obale, ktoré odloží v šatni do skrinky.
 11. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 16.30 hod., po zrušení opatrení do 17.00 hod.
 12. Telefonickým vrátnikom (zvončekom pred vstupom do budovy) zazvoní do príslušnej triedy a oznámi učiteľke, že si prišiel vyzdvihnúť dieťa.
 13. Pri vstupe do budovy si opäť dezinfikuje ruky, vstúpi do šatne a pred hygienickou zónou si dieťa vyzdvihne.
 14. Po 16.30 hod sa areál MŠ uzatvára.

 

III. Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 

 1. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si dieťa osvojilo návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 2. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
 3. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 4. Materská škola neorganizuje žiadne spoločné akcie – triedne aktívy, vítanie nového šk.roka a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

 

 IV. Odpočinok

 

 1. Odpočinok detí prebieha obvyklým spôsobom.
 2. Výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom. Posteľná bielizeň sa perie v práčovni školy a následne suší v sušičke bielizne.

 

Školské stravovanie a pitný režim

 1. Školské stravovanie sa bude realizovať v bežnej podobe tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.
 2. Diétne stravovanie sa zabezpečovať nebude a nebude možné ani doniesť si akúkoľvek stravu z domu.
 3. Jedlo do obedárov je vydávať zakázané.
 4. Pitný režim zabezpečuje materská škola v sklenených pohároch. Plastové poháriky sa používať nemôžu.
 5. Stravovanie sa realizuje formou vydávania varenej stravy s výdajom cez výdajné kuchynky pre deti MŠ v jednotlivých skupinách a pri dodržaní prísnych hygienických opatrení, pričom skupiny sa nesmú premiešavať.
 6. Stravu musí vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
 7. Deti si sami jedlo a nápoje neodoberajú a neberú si ani príbory.
 8. Stravovanie prebieha za súčinnosti pedagogického personálu pri podávaní príborov, čerpaní polievok z mís a dolievania nápoja.
 9. Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.

 

B). Podmienky na zaistenie zdravia a bezpečnosti

 

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 2. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
 3. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 4. Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 5. V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.
 6. Deti si budú počas dňa pravidelne pod dohľadom umývať ruky.
 7. Je zakázané používať textilné uteráky. Na usušenie rúk budú deti používať papierové utierky, ktoré sa po použití zahodia do odpadu.
 8. Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku.
 9. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.
 10. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) má odporučené rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.
 11. V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 12. Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 13. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 14. Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa nepoužívajú.
 15. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 16. Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

 

Podrobné pokyny a podmienky pre materské školy stanovené ministerstvom ako aj potrebné tlačivá  (vyhlásenie a dotazník)  sú k dispozícii na webovej stránke www.msvazecka.sk

 

V Prešove, 27.8.2020

 

Bc.Lukáčová Slavka, riaditeľka MŠ Važecká 18     

 

Podmienky vstupu do školyNové rozhodnutie ministra školstva