Informácie k nástupu dieťa do MŠ v šk.roku 2023-2024

27. augusta 2023

Školský rok 2023/2024 sa v Materskej škole Važecká 18  (ďalej len MŠ) začína 4.9.2023.

I. Zákonný zástupca  Predkladá triednej učiteľke pri prvom nástupe dieťa do materskej školy:

Splnomocnenie  https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2023/08/Splnomocnenie-1.pdf

Evidenčný list   https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2023/08/Evidenčný-list-2023_2024.pdf

Zápisný lístok na stravovanie s dotáciou  https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2023/08/Zápisný-lístok-stravníka-s-dotáciou.doc

Zápisný lístok na stravovanie bez dotácie https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2023/08/Zápisný-lístok-stravníka-bez-dotácie.doc

Vyhlásenie o bezinfekčnosti  https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2023/08/Vyhlásenie-o-bezinfekčnosti.pdf

Ranný príchod do MŠ je od 6:30 do 7.00 hod. v triede určenej na schádzanie

v pavilóne A je na schádzanie určená 1.trieda na prízemí,

v pavilóne B je na schádzanie určená 4.trieda na prízemí.

Odtiaľ si deti prevezmú triedne učiteľky a presunú sa do svojich tried.

 

Od 7.00 do 8.00 hod. je príchod detí priamo do svojej triedy, kde je dieťa zaradené.

 

Po 8.00 hod. sa budova MŠ uzamyká.

 

Neskorší príchod dieťaťa do MŠ je potrebné vopred oznámiť triednym učiteľkám.

 

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy.

 

Odporúčame, aby dieťa do MŠ sprevádzal len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory zo šatne do hygienickej zóny.

 

Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15:00 do 16.00 hod. vo svojej triede a od 16.00 do 17.00 hod. v triede určenej na rozchádzanie

v pavilóne A je na rozchádzanie určená 1.trieda na prízemí,

v pavilóne B je na rozchádzanie určená 4.trieda na prízemí.

 

Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba v šatni pred hygienickou zónou si po zazvonení do triedy dieťa vyzdvihne.

 

Po 17.00 hod sa budova a areál MŠ uzatvára.

 

II. Vaše dieťa potrebuje:

Prezuvky (pevnú obuv – nie vsuvky) – označené menom

 

Pohodlné oblečenie – označené menom

 

Náhradné veci do skrinky (oblečenie, bielizeň, atď.) – označené menom

 

Pyžamo – označené menom

 

III. Poplatok za stravu a školné sa platí mesačne na jednotlivé účty školy.

Výšku poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ (ďalej len školné) a stravovanie dieťaťa v MŠ (ďalej len stravné) upravuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Doposiaľ je v platnosti VZN č.2/2023. O zmene všeobecne záväzného nariadenia, ktoré určí poplatky za pobyt a stravu dieťaťa Vás budeme aktuálne informovať.

a)Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

Za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov prispieva zákonný zástupca mesačne vo výške 28% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, zaokrúhlenej na celé euro nadol, teda sumou 34,00 €   na č.účtu:    SK32 7500 0000 0040 0842 1262

Príspevok sa uhrádza od 1. do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré

  • plní povinné predprimárne vzdelávanie
  • je v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia ÚPSVaR)

 

b) Poplatok za stravovanie dieťaťa v MŠ

Poplatok za stravovanie v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov a interných predpisov MŠ je zákonný zástupca povinný uhradiť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.(stravné na september 2023 je možné uhradiť do konca mesiaca august 2023)  na č.účtu: SK10 7500 0000 0040 0842 1270

Aktuálna výška poplatku za stravovanie je 2,50 € na deň a zahŕňa desiatu, obed, olovrant a čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni.

Príspevok na stravovanie sa uhrádza mesačne preddavkovo vo výške

  • 50,00 € / bežné stravovanie dieťaťa
  • 23,00 € / stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom. Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytujú vo výške 1,40 € na deň, v ktorom sa dieťa (plniace povinné predprimárne vzdelávanie a dieťa v hmotnej núdzi) zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

Ďalšie informácie k podmienkam platby a stravovania uvádza vedúca školskej jedálne v zápisných lístkoch stravníka.

Zápisný lístok na stravovanie s dotáciou  https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2023/08/Zápisný-lístok-stravníka-s-dotáciou.doc

Zápisný lístok na stravovanie bez dotácie https://www.msvazecka.sk/wp-content/uploads/2023/08/Zápisný-lístok-stravníka-bez-dotácie.doc

 

IV. Menné zoznamy detí a ich zadelenie do tried sú zverejnené v budove školy.

Na stránke školy uvádzame z dôvodu ochrany osobných údajov iba zoznamy detí a ich zaradenie do tried podľa koncového čísla rozhodnutia.

 

V. V prvý deň si rodičia detí, ktorí nemajú možnosť stiahnuť a vytlačiť potrebné tlačivá z www.msvazecka.sk v časti Dokumenty, vyzdvihnú evidenčný lístok, splnomocnenie a prihlášku na stravovanie u triednej učiteľky.  Vyplnené a vypísané ich čo najskôr odovzdajú späť triednym učiteľkám.

 

 

Ďalšie informácie Vám poskytnú triedne učiteľky na triednych aktívoch, ktorých forma a termín Vám budú oznámené triednymi učiteľkami po nástupe detí do MŠ.

 

Prajeme Vám úspešný vstup do školského roka 2023/2024!

 

Bc.Lukáčová Slavka, riaditeľka školy

 

 

 

 

Zoznamy detí podľa KČR šk. rok 2023/2024