Informácie k nástupu detí

24. augusta 2021

Informácie k nástupu dieťa do MŠ v šk.roku 2021-2022
V období od 02.09.2021 je nutné riadiť sa pokynmi ministerstva školstva uvedenými v Školskom
semafore, nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, pokynmi zriaďovateľa a riaditeľa školy.

I. Zákonný zástupca
1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní
dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej
školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu
verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

2. Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré sú upravené v dokumente
Organizácia a podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Važecká 18, Prešov na
obdobie školského roku 2021/2022 a v Školskom poriadku.

3. Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy

a. Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v časti Dokumenty), a to aj po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní tri a viac dni vrátane
víkendov a sviatkov

b. Splnomocnenie

c. Evidenčný list

d. Prihlášku na stravovanie

 

4. Ranný príchod do MŠ je od 6.30 do 8.00 hod. Po tomto čase sa areál MŠ uzatvára.

5. Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy v triede, do ktorej bolo dieťa zaradené.

6. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý
zabezpečuje materská škola (ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým
teplomerom + rannú dezinfekciu rúk) Pri zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37,5°C, aj
po opakovaných meraniach, sa dieťa do MŠ neprevezme.

7. Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich
osôb tak, aby sa zamedzilo kumulovaniu osôb v šatni.

8. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v
priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a v súlade s aktuálnymi hygienicko
– epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia
dieťaťa, pričom neprekračuje priestory šatne do hygienickej zóny.

9. Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok.

10. Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný
prostriedok umiestnený pri vstupe do budovy.

11. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 17.00 hod.

12. Pri vstupe do budovy si opäť dezinfikuje ruky, vstúpi do šatne a pred hygienickou
zónou si dieťa po zazvonení vyzdvihne.

13. Po 17.00 hod sa areál MŠ uzatvára.

 

II. Vaše dieťa potrebuje:
1. Prezuvky (pevnú obuv – nie vsuvky) – označené menom

2. Pohodlné oblečenie – označené menom

3. Náhradné veci do skrinky (oblečenie, bielizeň, atď.) – označené menom
4. Pyžamo – označené menom

 

 

III. Poplatok za stravu a školné sa platí mesačne na jednotlivé účty školy.
Výšku poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ (ďalej len školné) a stravovanie dieťaťa v MŠ (ďalej
len stravné) upravuje zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č.4/2021.
a) Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
Za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov
prispieva zákonný zástupca mesačne vo výške 21% sumy životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa, zaokrúhlenej na celé euro nadol, teda sumou 20,00 €
na č.účtu: SK32 7500 0000 0040 0842 1262
Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré

 plní povinné predprimárne vzdelávanie
 je v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia ÚPSVaR)
 nenavštevovalo MŠ počas celého mesiaca.

b) Poplatok za stravovanie dieťaťa v MŠ
Poplatok za stravovanie v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Prešov a interných predpisov MŠ je zákonný zástupca povinný uhradiť do 25. dňa
predchádzajúceho mesiaca.(stravné na september 2021 je možné uhradiť do konca mesiaca august 2021)
na č.účtu: SK10 7500 0000 0040 0842 1270
Aktuálna výška príspevku na stravu je 1,84 € na deň a zahŕňa desiatu, obed, olovrant a
čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni.

Deťom, ktoré:
1. plnia povinné predprimárne vzdelávanie a nedovŕšili vek 6 rokov
2. plnia povinné predprimárne vzdelávanie, dovŕšili vek 6 rokov a zákonný zástupca
uprednostnil dotácie na stravu pred daňovým zvýhodnením (na základe čestného
vyhlásenia o neuplatnení nároku na daňové zvýhodnenie)
3. deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, v hmotnej núdzi
je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,30 € na
deň, v ktorom sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.
Príspevok na stravovanie sa uhrádza preddavkovo vo výške
 37,00 € / bežné stravovanie dieťaťa
 11,00 € / stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom.

 

IV. Zoznamy detí a ich zadelenie do tried sú zverejnené samostatne. Vzhľadom na vysoký
počet „predškolákov“ sme vytvorili samostatné triedy detí, ktoré budú plniť povinné
predprimárne vzdelávanie.
V. V prvý deň si rodičia detí, ktorí nemajú možnosť stiahnuť a vytlačiť potrebné tlačivá
z www.msvazecka.sk v časti Dokumenty, vyzdvihnú evidenčný lístok, splnomocnenie
a prihlášku na stravovanie u triednej učiteľky. Vyplnené a vypísané ich čo najskôr odovzdajú
späť triednym učiteľkám .
VI. Tlačivo „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dostupné aj na našom webovom sídle, bude
pripravené aj pri vstupe do budovy v oboch pavilónoch, kde sa realizuje ranný filter. Rodič ho
vypíše a  odovzdá učiteľke.
Ďalšie informácie Vám poskytnú triedne učiteľky na triednych aktívoch, ktorých forma
(online, uzavretá skupina v rámci dohodnutej platformy, atď ) Vám bude oznámená triednymi
učiteľkami po nástupe detí do MŠ.

Prajeme Vám úspešný vstup do školského roka 2021/2022!

Bc.Lukáčová Slavka, riaditeľka školy

 

VZN mesta Prešov č. 4-2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

(1)Zápisný lístok stravníka na šk.rok 2021_2022

Vyhlásenie o bezpríznakovosti od 1.9.2021

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňové zvýhodnenie

Splnomocnenie

Evidencny_list_dieťaťa 2021_2022

Zoznamy detí„BUBNOVAČKA“