Zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

28. apríla 2021
Vážení rodičia,
v zmysle nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2021
a usmernenia zriaďovateľa z 27.4.2021 Vám oznamujeme,
že od 1.5.2021 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič/zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 21% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu (ďalej len „príspevok”); príspevok sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase letných prázdnin uhrádza rodič/zákonný zástupca za jeden deň pobytu 10% z výšky príspevku určeného v odseku 1; príspevok sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto.

3. Príspevok v materskej škole v prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, rodič/zákonný zástupca:

a) pri vyhlásení v danom mesiaci uhrádza príspevok v plnej výške mesačného príspevku podlá odseku 1,

b) po obnovení prerušenej prevádzky s výnimkou mesiaca, v ktorom bola mimoriadna situácia vyhlásená, uhrádza príspevok za jeden deň pobytu 5% z výšky príspevku určeného v odseku 1; príspevok sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto,

c) neuhrádza, ak dieťaťa nenavštevuje materskú školu počas celého mesiaca. V súčasnosti je výška životného minima na jedno nezaopatrené dieťa v sume 98,08 eur mesačne. Z tejto výšky životného minima je vypočítaná výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole; po zaokrúhlení na celé euro nadol ide o sumu 20 eur.

 Od mesiaca máj 2021 až do zmeny výšky životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v sume 20 eur jednotne pre všetky deti.

 V čase letných prázdnin rodič/zákonný zástupca bude uhrádzať sumu 2 eurá (10% z výšky mesačného príspevku) za jeden deň pobytu, pri zachovaní súčasnej výšky mesačného príspevku.

 Mesačný príspevok, ktorý sa uhrádza po obnovení prerušenej prevádzky materskej školy podľa článku 2, ods. 3, písm. b) VZN mesta Prešov č.4/2021, rodič/zákonný zástupca bude uhrádzať v sume 1 euro (5% z výšky mesačného príspevku) za jeden deň pobytu, pri zachovaní súčasnej výšky mesačného príspevku.

Rodič/zákonný zástupca príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza v prípadoch, ktoré sú ustanovené v § 28, ods. 6 a 7 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bc.Slavka Lukáčová, riad.MŠ

VZN mesta Prešov č. 4-2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

Harmonogram prevádzky materských škôl počas mesiacov júl a augustPrijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022