Usmernenie k mesiacom júl a august 2020

25. júna 2020

Riaditeľstvo MŠ Važecká 18 vydáva nasledujúce usmernenie k mesiacom júl a august:

 1. Materská škola Važecká 18 bude otvorená od:

a) 1.7.2020 do 24.7.2020

b) 24.8.2020 do 31.8.2020.

 1. Počas týchto týždňov bude do MŠ možné umiestniť deti výlučne z MŠ Važecká 18.
 2. Deti z MŠ Važecká nebude možné umiestniť do inej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
 3. Prevádzka školy bude od 6.30 hod. do 16.30 hod. (max.10 hodín).
 4. Budova školy sa zatvára o 8.00 hod. a otvára sa o 15.00 hod. Ranné schádzanie začína od 6.30 hod. do 8.00 hod. v konkrétnej triede, kde bude od 15.00- 16.30 hod. aj rozchádzanie.
 5. Deti budú zaradené do skupín vytvorených v závislosti od počtu záujemcov (podľa prieskumu realizovaného do 19.6.2020).
 6. Materská škola nebude vyžadovať, aby sprievodnou osobou dieťaťa bola iba osoba žijúca v spoločnej domácnosti. Môže to byť ktorákoľvek osoba splnomocnená zákonným zástupcom, prípadne súrodenec starší ako 10 rokov.
 7. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase letných prázdnin sa bude uhrádzať v zmysle platného VZN č. 4/2019 článok 2, bod 3: „Pomernú časť príspevku vo výške 2,00 eur/deň uhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré dochádzalo do materských škôl v čase letných prázdnin.“
 8. Predškoláci sú oslobodení od platenia poplatku počas letných prázdnin.
 9. Ostatné deti platia tento poplatok rovnako – aj deti mladšie ako 3 roky, aj deti s trvalým pobytom mimo mesta Prešov.
 10. Platba za stravné je 1,74-€ za odstravovaný deň.
 11. Výška stravného pre predškolákov je 0,54-€ za odstravovaný deň.
 12. Platby je nutné uhradiť pred 1.7.2020, a to aj spoločne za mesiac júl a august, na č.účtov školy:

Poplatky za školné na č.účtu:   SK32 7500 0000 0040 0842 1262

Poplatky za stravné na č.účtu:  SK10 7500 0000 0040 0842 1270

 

 1. Zákonní zástupcovia sú povinní dodržiavať a akceptovať pokyny vydané zriaďovateľom a riaditeľom MŠ.
 2. Zákonní zástupcovia zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, tj.: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, a rešpektovať ranný filter v MŠ.
 3. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 4. Zákonný zástupca rešpektuje zákaz nosenia hračiek, iného materiálu alebo pomôcok či stravy z domáceho prostredia do materskej školy, stanovený riaditeľom materskej školy.

 

V prípade vydania nových pokynov z MŠVVaŠ SR,  nového usmernenia hlavného hygienika SR alebo usmernenia mesta Prešov budeme naše usmernenie k prevádzke MŠ počas letných prázdnin aktualizovať.

 

 

 

Bc.Slavka Lukáčová

Riaditeľka MŠ Važecká

 

Usmernenie k vyberaniu a vysporiadaniu príspevkov na čiastočnú úhradu v čase mimoriadnej situácie COVID 19  Oznam o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ