Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ a kritériá prijatia detí do materskej školy

19. februára 2020

MŠ Važecká prijíma žiadosti zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na šk.rok 2020/2021 v termíne stanovenom mestom Prešov od 15.4. do 13.5.2020. Po tomto termíne materská škola vyhodnotí všetky žiadosti na základe kritérií a do materskej školy budú prijaté:

  • deti s odloženým a dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu,
  • deti, ktoré dovŕšili 4 roky k 1.septembru v aktuálnom roku,
  • deti, ktoré dovŕšili 3 roky k 1.septembru v aktuálnom roku,
  • deti, ktoré dovŕšili 2 roky k 1.septembru v aktuálnom roku, ak budú mať osvojené základné hygienické, sebaobslužné a stravovacie návyky,
  • deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie mimo termínu zápisu do MŠ a MŠ má voľnú kapacitu miest.

V prípade vyššieho záujmu budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v meste Prešov.

KARNEVAL 2020USMERNENIE riaditeľky Materskej školy Važecká 18