Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ a kritériá prijatia detí do materskej školy v čase mimoriadnej situácie

24. apríla 2020

Vážení rodičia!

V súvislosti s mimoriadnou celospoločenskou situáciou zriaďovateľ,

mesto Prešov, určil jednotný termín prijímania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021

od 4.5.2020 do 15.5.2020.

 

Po tomto termíne materská škola vyhodnotí všetky žiadosti na základe kritérií a do materskej školy budú prijaté:

 

  1. deti s odloženým a dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  3. deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu,
  4. deti, ktoré dovŕšili 4 roky k 1.septembru v aktuálnom roku,
  5. deti, ktoré dovŕšili 3 roky k 1.septembru v aktuálnom roku,
  6. deti, ktoré dovŕšili 2 roky k 1.septembru v aktuálnom roku, ak budú mať osvojené základné hygienické, sebaobslužné a stravovacie návyky,
  7. deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie mimo termínu zápisu do MŠ a MŠ má voľnú kapacitu miest.

V prípade vyššieho záujmu budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v meste Prešov.

 

V zmysle rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca 2020 Číslo: 2020/10610:1-A1030    o podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy bez potvrdenia lekára Vás zároveň upozorňujeme na bod:

  • 2 – ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa nebude doložené potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté naadaptačný pobyt;
  • 3 – ak u dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rodičia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté na diagnostický pobyt.

 

Riaditeľstvo MŠ Važecká 18 preto zverejňuje žiadosť o prijatie dieťaťa bez lekárskeho potvrdenia. Žiadosť môžete podávať elektronicky-mailom (ms.vazecka@gmail.com) alebo zaslať poštou na adresu školy (MŠ Važecká 18, 08005  Prešov). Lekárske potvrdenie rodič môže doložiť poštou ( mailom) do 15.6.2020.

Ďakujeme za dodržanie uvedených termínov za účelom spracovania všetkých náležitostí potrebných k vydaniu rozhodnutia.

Rodičia, ktorí už žiadosť podali, doložia lekárske potvrdenie alebo čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, zverejnené na našom webovom sídle, do 15.6.2020.

 

Bc.Slavka Lukáčová, riad.MŠ Važecká 18

Rozhodnutie ministraZisťovanie záujmu rodičov o dochádzku detí do MŠ od 1.6.2020