Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2022/2023

11. apríla 2022

 Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie do Materskej školy Važecká 18 v Prešove bude prebiehať v dňoch

     od 02.05.2022 do 13.05.2022

 Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

 Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ Važecká 18, Prešov

1. Deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania (deti s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky).

2. Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. deti, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia 5 rokov veku, prioritne
s trvalým pobytom v spádovej oblasti Materskej školy Važecká 18, Prešov, a to na uliciach :
Chalúpkova, Janáčkova, Jelšová, Jesenná, Jiráskova, Kamencová, Košická, Lomnická, Pekná, Petrovianska, Pionierska, Pri Delni, Royova, Soľanková, Soľná, Suchoňova, Švábska, Urxova, Važecká.

3. Súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v našej MŠ.

4. Deti zamestnancov školy.

5. Deti, ktoré dovŕšili 4 roky k 1.septembru 2022.

6. Deti, ktoré dovŕšili 3 roky k 1.septembru 2022.

7. Výnimočne, podľa možností školy aj deti, ktoré dovŕšili 2 roky k 1.septembru 2022 , ak dieťa má osvojené základné
hygienické, sebaobslužné, stravovacie návyky a základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou

8. Deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie po termíne zápisu do MŠ a MŠ má voľnú kapacitu miest.

 

 Zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (tlačivo)

  •  osobne,
  • poštou alebo kuriérom na adresu MŠ,
  • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
  •  elektronickým podaním s doručením do elektronickej schránky MŠ alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý
    je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  •  bez osobnej prítomnosti dieťaťa,
  •  čitateľne vypísanú, podpísanú a potvrdenú detským lekárom s údajom o očkovaní dieťaťa.

 Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole musí byť podľa §144a) školského zákona podpísaná oboma rodičmi.
Výnimku tvoria prípady uvedené v ods. 2. uvedeného ustanovenia. V týchto prípadoch jeden rodič/zákonný zástupca predloží so
žiadosťou o prijatie aj tlačivo Vyhlásenie jedného zákonného zástupcu
Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému
zákonnému zástupcovi, ak doručia riaditeľke MŠ podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o dohode zákonných zástupcov

 Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022.

 Dieťa, ktoré v súčasnosti už navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2022 dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o
prijatie do materskej školy od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

 Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia
povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:
1. písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
2. písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast (tlačivo Súhlas pediatra)
3. a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.(tlačivo Informovaný súhlas ZZ s pokračovaním PPV)

 Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada do 31.8.2022, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej
škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného
zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

tlačivo Informovaný súhlas ZZ s pokračovaním PPV

tlačivo Vyhlásenie jedného zákonného zástupcu

tlačivo Písomné vyhlásenie o dohode zákonných zástupcov

tlačivo Súhlas pediatra

Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_na_predprimárne vzdelávanie_2022_2023

 

Bc.Slavka Lukáčová, riaditeľka MŠ

Informácie o vstupe do priestorov prevádzkovateľa 28.2.2022Informácie k nástupu dieťa do MŠ v šk.roku 2022-2023