Prevádzka počas jarných prázdnin

19. februára 2021

Vážení rodičia!

V termíne od 22.2.2021 do 26.2.2021, t.j. počas jarných prázdnin, bude prevádzka MŠ otvorená

v bežnom režime, bez spájania tried a premiešavania detí,

s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení určených vyhláškou hlavného hygienika

k režimu vstupu osôb do zariadenia prevádzkovateľa.

Na základe usmernenia zriaďovateľa, mesta Prešov, je výška príspevku na čiastočnú úhradu za

mesiac február 2021 určená v zmysle VZN č.4/2019 pomernou časťou, a to:

 sumou 1-€ za jeden deň prítomnosti dieťaťa v MŠ pri výške poplatku 20-€,
 sumou 2-€ za jeden deň prítomnosti dieťaťa v MŠ pri výške poplatku 40-€,
 sumou 3-€ za jeden deň prítomnosti dieťaťa v MŠ pri výške poplatku 60-€.

Bc.Lukáčová Slavka, riad.MŠ

OZNAM 9.2.2021Oznam o antigénovom testovaní