POKYNY k otvoreniu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od 11.01.2021

8. januára 2021
  • Od 11.01.2021 budú MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v zmysle usmernenia zo dňa 05.01.2021 otvorené len pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania
    v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa
    doklad je potrebné vyžiadať od oboch rodičov!

 

  • Od pondelka 11.01.2021 v zmysle vyjadrenia ministra školstva je možné vytvárať aj zmiešané, ucelené triedy v rámci jedného týždňa.

 

  • Naďalej je potrebné dodržiavať prísne hygienické a epidemiologické opatrenia, riadiť sa aktuálnou legislatívou SR, manuálmi MŠVVaŠ SR.
Oznam o dochádzke deti do MŠ od 11.1.2021Oznam o prevádzke MŠ od 18.1.2021