Pokyny k dodržaniu hygienicko - epidemiologických opatrení pre zákonných zástupcov a deti umiestnené v MŠ od 1.06.2020

29. mája 2020

 1. Prevádzka MŠ od 1.6.2020 je v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod.
 2. Schádzanie deti prebieha od 7.00 do 8.00 hod. Po tomto čase sa budova MŠ uzatvára.
 3. Dieťa prináša a preberá z MŠ len zákonný zástupca, alebo zabezpečí, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 4. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.
 5. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie „Vyhlásenie na jún 2020“. (Príloha č.1 – dokumenty – web školy) Dané vyhlásenie má pripravené a vyplnené už pri vstupe do budovy.
 6. Zákonný zástupca denne podpisuje „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu“. (Príloha č.2 – dokumenty – web školy), má ho pripravené už pri vstupe do budovy a založí ho spoločne s vyhlásením a vlastným perom do pripraveného obalu na skrinke dieťaťa v šatni.
 7. Dieťa pri príchode do materskej školy bude mať nasadené rúško + so sebou jedno náhradné rúško v hygienickom obale, ktoré odloží v šatni do skrinky. V triede je dieťa bez rúška.
 8. Dieťa potrebuje do MŠ bezpečné prezuvky (nie vsuvky) a pyžamo. Rodič jeden krát v týždni, resp. počas víkendu zabezpečí výmenu pyžama a čistenie prezuviek.
 9. Zákonný zástupca, alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 16.00 hod. Vyzdvihnutie dieťaťa hlási vonkajším zvončekom do danej triedy. Pri vstupe do budovy si opäť dezinfikuje ruky, vstúpi do šatne a pred hygienickou zónou si dieťa vyzdvihne.
 10. Zákonný zástupca tiež musí rešpektovať pravidlá ZÁKAZU nosenia hračiek alebo iného materiálu z domu do materskej školy.
 11. Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.
 12. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 13. Ak dieťa v priebehu dňa vykazujeniektorý z možných príznakov COVID-19, je umiestnené  do samostatnej miestnosti a kontaktuje sa  zákonný zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.
 14. Pri podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

 

Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba odovzdáva pedagogickému pracovníkovi dieťa zdravé, bez príznakov ochorenia.

 

Spolu to zvládneme!

 

Zaradenie detí do skupín v jednotlivých triedach

 

1.skupina v 1.triede (prízemie pavilónu A )

– do tejto triedy sú zaradené umiestnené deti z 1.triedy a 3 triedy.

2.skupina v 2.triede (1.poschodie pavilónu A )

– do tejto triedy sú zaradené umiestnené deti z 2.triedy a ich súrodenci z 10. triedy.

3.skupina v 3.triede (I1.poschodie pavilónu A)

– do tejto triedy sú zaradené umiestnené deti z 8.triedy a ich súrodenci zo 6 triedy.

4.skupina v 4.triede (prízemie pavilónu B )

– do tejto triedy sú zaradené umiestnené deti z 4.triedy a 7 triedy.

5.skupina v 5.triede (1.poschodie pavilónu B)

– do tejto triedy sú zaradené umiestnené deti z 5.triedy, 9 triedy a ich súrodenci z 10.triedy.

6.skupina v 6.triede (I1.poschodie pavilónu B)

– do tejto triedy sú zaradené umiestnené deti z 6.triedy a 10 triedy.

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Važecká v júni 2020Oznámenie ČSOB pre rodičov