Oznam o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ

2. júla 2020

Vážení rodičia!

V najbližších dňoch Vám budú zaslané rozhodnutia o prijatí alebo prípadnom neprijatí Vášho dieťaťa, pre ktoré ste podávali v čase zápisu žiadosti o prijatie do MŠ.

Každé rozhodnutie má svoje osobitné koncové číslo, podľa ktorého budete vedieť identifikovať v pripravovaných zoznamoch na nový školský rok, do ktorej triedy bude Vaše dieťa zaradené. Je to opatrenie, ktoré musíme zabezpečiť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Zákonní zástupcovia, ktorých detí nebudú môcť byť prijaté, majú možnosť podať žiadosť (aj mailom) o prehodnotenie rozhodnutia riaditeľa školy, Nejde pri tom o proces odvolania sa proti rozhodnutiu, ako ho poznáme v prípadoch, kedy sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, ale o proces prehodnotenia situácie spojenej s prijímaním detí do materskej školy a s prípadným uvoľnením kapacity (napr. z dôvodu, že zákonný zástupca nejakého dieťaťa, ktoré bolo prijaté do materskej školy, medzičasom oznámi napr. že dieťa bolo prijaté do inej materskej školy, atď.)

Počet prijatých detí sa viaže na kapacitné možnosti školy a  tie momentálne prechádzajú schvaľovacím procesom.

Preto Vás prosíme o trpezlivosť!

Za pochopenie ďakujeme.

Bc.Lukáčová Slavka, riad.MŠ

Usmernenie k mesiacom júl a august 2020