OZNAM K POSKYTOVANIU DOTÁCIE NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA

7. januára 2019

V zmysle zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v znení neskorších predpisov, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie stravy v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ.

Dotácia sa poskytuje v sume 1,20-€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo

výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu (t.j., bolo prítomné v MŠ).

Zákonný zástupca bude hradiť za daný deň 0,09-€.

Ak zákonný zástupca neodhlási zo stravy alebo neprihlási na stravu dieťa

min. 24 hodín vopred, je zákonný zástupca povinný uhradiť celú sumu stravnej jednotky 1,29-€/deň.

 

Bližšie informácie u vedúcej ŠJ.

Školský rok 2018/2019