Kritériá umiestnenia dieťaťa v júni 2020

26. mája 2020

Vážení rodičia!

V minulom týždni sme zisťovali Váš záujem o pobyt dieťaťa v MŠ od 1.júna 2020.

Vyhodnotili sme všetky podmienky, ktoré pri otvorení MŠ musíme spĺňať a v rámci týchto materiálnych, priestorových, personálnych, bezpečnostných a hygienických podmienok môžeme otvoriť 6 tried s počtom detí max.15, t.j. 90 detí.

Keďže Váš záujem prevyšoval túto kapacitu, určili sme kritériá, podľa ktorých budeme prednostne prijímať deti.

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva č.2020/12033:1-A2110, RÚVZ a v spolupráci so zriaďovateľom budú v MŠ Važecká prednostne umiestnené:

  1. deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov,
  2. deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku (nie home office, napr. predavačky),
  3. deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Z kapacitných dôvodov do MŠ nebudeme prijímať deti:

a) ktoré bývajú v spoločnej domácnosti s osobami, ktorým bola nariadená domáca karanténa,

b) ktoré majú jedného z rodičov na materskej, či rodičovskej dovolenke,

c) ktoré majú jedného z rodičov evidovaného na ÚPSVaR ako nezamestnaného.

V dňoch 27. a 28.5.2020 budeme kontaktovať rodičov, ktorí prejavili záujem o MŠ a spätne im potvrdíme, či ich dieťa je alebo nie je umiestnené v MŠ na mesiac jún 2020.

Podmienky a organizácia prevádzky MŠ bude zverejnená do 28.5.2020 na našom webovom sídle.

Zisťovanie záujmu rodičov o dochádzku detí do MŠ od 1.6.2020Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Važecká v júni 2020