Informácie o vstupe do priestorov prevádzkovateľa 28.2.2022

9. marca 2022

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie,
hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní
(vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o
bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného
vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

„BUBNOVAČKA“Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2022/2023