Informácie k prijímaniu detí na školský rok 2023/2024

3. apríla 2023

Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2023/2024

Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie do Materskej školy, Važecká 18 v Prešove bude prebiehať v dňoch

 

od 02.05.2023 do 16.05.2023

 

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

 

 

 

Kritériá pre prijatie dieťaťa do Materskej školy, Važecká 18, Prešov na šk.rok 2023/2024:

 1. Deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania (deti s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky – na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia).

2.            Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov veku, prioritne s trvalým pobytom v spádovej oblasti Materskej školy, Važecká 18, Prešov, a to na uliciach :

Chalúpkova, Janáčkova, Jelšová, Jesenná, Jiráskova, Kamencová, Košická, Lomnická, Pekná, Petrovianska, Pionierska, Pri Delni, Royova, Soľanková, Soľná, Suchoňova, Švábska, Urxova, Važecká.

 

Ostatné podmienky prijatia

 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí Materskej školy, Važecká 18, Prešov, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 

 1. ktoré nedovŕšia k 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada, aby v školskom roku 2023/2024 pred 5 rokom veku plnili PPV, pričom so žiadosťou predloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v meste Prešov,
 2. zamestnancov školy,
 3. ktoré dovŕšili 4 roky k 1.septembru 2023, prioritne s trvalým pobytom v spádovej oblasti MŠ,
 4. ktoré dovŕšili 3 roky k 1.septembru 2023, prioritne s trvalým pobytom v spádovej oblasti MŠ,
 5. ktoré dovŕšili 2 roky k 1.septembru 2023, prioritne s trvalým pobytom v spádovej oblasti MŠ, ak dieťa má osvojené základné hygienické, sebaobslužné,  stravovacie návyky a základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC),
 1. súrodenci detí, ktoré navštevujú alebo navštevovali materskú školu (ak sa ich nedotýkajú predchádzajúce body),
 2. ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku

– deti, ktoré k 1.septembru 2023 dovŕšia vek 4 roky,

– deti, ktoré k 1.septembru 2023 dovŕšia vek 3 roky,

– deti, ktoré k 1.septembru 2023 dovŕšia 2 roky veku, ak dieťa má osvojené základné hygienické, sebaobslužné,  stravovacie návyky a základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC),

 1. ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie po termíne zápisu a materská škola má voľnú kapacitu miest.
 2. V priebehu školského roka možno prijať dieťa iba v prípade, ak má materská škola voľné kapacity.

 

 

 1. Zákonný zástupca môže podať Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (tlačivo)

 

 • osobne,
 • poštou alebo kuriérom na adresu MŠ,
 • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
 • elektronickým podaním s doručením do elektronickej schránky MŠ alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • bez osobnej prítomnosti dieťaťa,
 • čitateľne vypísanú, podpísanú a potvrdenú detským lekárom s údajom o očkovaní dieťaťa.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole musí byť podľa §144 a) školského zákona podpísaná oboma rodičmi. Výnimku tvoria prípady uvedené v ods. 2. uvedeného ustanovenia. V týchto prípadoch jeden rodič/zákonný zástupca predloží so žiadosťou o prijatie aj tlačivo Vyhlásenie jedného zákonného zástupcuZákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi.
 • Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2023.
 • Dieťa, ktoré v súčasnosti už navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2023 dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:
 1. písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 2. písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast (tlačivo Súhlas pediatra)
 3. a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.(tlačivo Informovaný súhlas ZZ s pokračovaním PPV)
 • Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada do 31.8.2023, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 

Bc.Slavka Lukáčová, riaditeľka MŠ

Harmonogram prevádzok MŠ počas letných prázdnin 2023Zoznamy detí podľa KČR šk. rok 2023/2024