Informácie k nástupu dieťa do MŠ v šk.roku 2022-2023

23. augusta 2022

Školský rok 2022/2023 sa v Materskej škole Važecká 18  (ďalej len MŠ) začína 2.9.2022. Vzhľadom na to, že tento deň vychádza v tomto roku na piatok, môžu rodičia prvýkrát priviesť dieťa do MŠ až v pondelok, 5.9.2022, kedy sa na školách oficiálne začína vyučovanie.

I. Zákonný zástupca

 1. Predkladá triednej učiteľke pri prvom nástupe dieťa do materskej školy:
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v časti Dokumenty), a to aj po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)
 • Splnomocnenie
 • Evidenčný list
 • Prihlášku na stravovanie

 

2. Ranný príchod do MŠ je od 30 do 7.00 hod. v triede určenej na schádzanie

v pavilóne A je na schádzanie určená 1.trieda na prízemí,

v pavilóne B je na schádzanie určená 4.trieda na prízemí.

Odtiaľ si deti prevezmú triedne učiteľky a presunú sa do svojich tried.

Od 7.00 do 8.00 hod. je príchod detí priamo do svojej triedy, kde je dieťa zaradené.

Po 8.00 hod. sa budova MŠ uzamyká.

Neskorší príchod dieťaťa do MŠ je potrebné vopred oznámiť triednym učiteľkám.

 1. Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy.
 2. Odporúčame, aby dieťa do MŠ sprevádzal len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory zo šatne do hygienickej zóny.
 3. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 16.00 hod. vo svojej triede a od 16.00 do 17.00 hod. v triede určenej na rozchádzanie

v pavilóne A je na rozchádzanie určená 1.trieda na prízemí,

v pavilóne B je na rozchádzanie určená 4.trieda na prízemí.

Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba v šatni pred hygienickou zónou si po zazvonení do triedy dieťa vyzdvihne.

 1. Po 17.00 hod sa budova a areál MŠ uzatvára.

 

II. Vaše dieťa potrebuje:

 1. Prezuvky (pevnú obuv – nie vsuvky) – označené menom
 2. Pohodlné oblečenie – označené menom
 3. Náhradné veci do skrinky (oblečenie, bielizeň, atď.) – označené menom
 4. Pyžamo – označené menom

 

III. Poplatok za stravu a školné sa platí mesačne na jednotlivé účty školy.

Výšku poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ (ďalej len školné) a stravovanie dieťaťa v MŠ (ďalej len stravné) upravuje zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č.4/2021.

 

a)Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

Za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov prispieva zákonný zástupca mesačne vo výške 21% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, zaokrúhlenej na celé euro nadol, teda sumou 22,00 €

 na č.účtu:    SK32 7500 0000 0040 0842 1262

 Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, o čom zákonný zástupca predloží doklad triednej učiteľke.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré

 • plní povinné predprimárne vzdelávanie
 • je v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia ÚPSVaR)
 • nenavštevovalo MŠ 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a zákonný zástupca písomne požiadal vedenie MŠ o odpustenie platby.

b) Poplatok za stravovanie dieťaťa v MŠ

Poplatok za stravovanie v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov a interných predpisov MŠ je zákonný zástupca povinný uhradiť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.(stravné na september 2022 je možné uhradiť do konca mesiaca august 2022)

 na č.účtu: SK10 7500 0000 0040 0842 1270

 Aktuálna výška príspevku na stravu je 1,84 € na deň a zahŕňa desiatu, obed, olovrant a čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni.

Príspevok na stravovanie sa uhrádza mesačne preddavkovo vo výške

 • 37,00 € / bežné stravovanie dieťaťa
 • 11,00 € / stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, t.j. zo sociálne znevýhodneného prostredia, v hmotnej núdzi.

 Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytujú vo výške 1,30 € na deň, v ktorom sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

Pozor zmena! Od 1.7.2022 sa dotácie na stravovanie predškolákom do 6 rokov nebudú poskytovať, t.j. „obedy zadarmo“ sa od 1.7.2022 rušia.

Rodičia detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a majú záujem o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, vyplnia čestné prehlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus a odovzdať vedúcej ŠJ.

 

IV. Menné zoznamy detí a ich zadelenie do tried sú zverejnené v budove školy.

Na stránke školy uvádzame z dôvodu ochrany osobných údajov iba zoznamy detí a ich zaradenie do tried podľa koncového čísla rozhodnutia.

 

V.  prvý deň si rodičia detí, ktorí nemajú možnosť stiahnuť a vytlačiť potrebné tlačivá z www.msvazecka.sk v časti Dokumenty, vyzdvihnú evidenčný lístok, splnomocnenie a prihlášku na stravovanie u triednej učiteľky.  Vyplnené a vypísané ich čo najskôr odovzdajú späť triednym učiteľkám .

 

VI. Tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dostupné aj na našom webovom sídle, bude pripravené aj pri vstupe do budovy v oboch pavilónoch. Rodič ho vypíše a  odovzdá učiteľke.

 

Ďalšie informácie Vám poskytnú triedne učiteľky na triednych aktívoch, ktorých forma a termín Vám budú oznámené triednymi učiteľkami po nástupe detí do MŠ.

 

Prajeme Vám úspešný vstup do školského roka 2022/2023!

 

Bc.Lukáčová Slavka, riaditeľka školy

Prijímanie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2022/2023Zoznamy detí na šk.rok 2022/2023 podľa koncového čísla rozhodnutia o prijatí